Ured za hadž i umru Rijaseta Islamske zajednice u Bosni i Hercegovini ima čast obavijestiti sve zainteresirane vjernike da proces prijavljivanja za putovanje na hadž 2024./1445. g. po Hidžri počinje 23.10.2023. godine.

Informacije o putovanju:

 • očekivani polazak: u periodu od 08. do 12. juna 2024. godine,
 • očekivani povratak: u periodu od 26. do 30. juna 2024. godine;

letovi:

 • u odlasku direktni let Sarajevo – Džedda,
 • u povratku direktni let Medina – Sarajevo;

U cijenu putovanja uračunato je sljedeće: prijevoz do Saudijske Arabije i nazad, prijevoz unutar Saudijske Arabije, smještaj u centralnoj zoni Medine i Meke, brošura o hadžu, hadžski kurban, ihram, prsluci za muškarce, prsluci za žene, jedan kofer i putna torba, okovratni novčanik, ljekarske i vodičke usluge, te po dva obroka dnevno u Medini i Meki.

Proces prijema i obrade aplikacija za hadž se realizira kroz sljedeće korake

 1. Instrukcija hadžijama: odgovorni službenici medžlisa putnike upućuju na web lokaciju https://hadz.darhiv.ba/ na kojoj će popunjavati aplikaciju za prijavu.

Odgovorni službenici medžlisa lozinku aplikacije prosljeđuju putniku.

Aplikacija prijave podrazumijeva popunjavanje traženih podataka od strane putnika. U slučaju da putnik ne posjeduje dovoljna znanja i vještine da aplikaciju samostalno popuni, nema smetnje da traži asistenciju drugog lica pri popunjavanju iste.

Jedna lozinka se može upotrijebiti za samo jednog putnika i validna je sve dok putnik ne pritisne „Snimi podatke“.

Podaci koje će svaki putnik u prijavu unijeti su:

 • Muftijstvo u kom se prijavljuje
 • Medžlis u kom se prijavljuje
 • Ime i prezime
 • JMBG
 • Spol
 • Bračno stanje
 • Ime oca
 • Ime djeda
 • Ime majke
 • Dijagnoza/terapija (ako postoji)
 • Datum rođenja
 • Mjesto rođenja
 • Državljanstvo
 • Adresa stanovanja
 • Mjesto stanovanja
 • Poštanski broj
 • Kontakt telefon
 • Email
 • Zaposlenje
 • Zanimanje
 • Adresa – posao
 • Stručna sprema
 • Mjesto završetka škole
 • Broj pasoša
 • Datum izdavanja pasoša
 • Mjesto izdavanja pasoša

2. Prijem i provjera: nakon što hadžija popuni i medžlisu proslijedi svoju prijavu odgovorni službenik medžlisa je dužan izvršiti provjeru tačnosti podataka.

Provjera podataka podrazumijeva da putnik nakon što preda tražene dokumente, službenik će u prisustvu putnika i konsultirajući se s njim provjeriti unesene podatke uvidom u dokumente (broj pasoša, datum isteka pasoša, datum rođenja, itd.). Službenik medžlisa će u slučaju da u ovoj fazi uoči probleme, na licu mjesta izvršiti potrebne ispravke.

Nakon što se službenik medžlisa uvjeri u tačnost svih podataka prijavu će isprintati i putnik je istu dužan potpisati.

3. Dinamika prijema dokumenata: Odgovorni službenik medžlisa će dinamiku slanja uputa putniku (lozinka i dr.) uskladiti sa procesom prijema dokumenta.

Poruka koja će biti odaslana hadžijama sadrži sljedeće elemente:

 • link aplikacije za prijavu https://hadz.darhiv.ba/,
 • lozinku za pristup aplikaciji,
 • obavještenje da je putnik dužan u medžlis donijeti sljedeću dokumentaciju:
 • svoj pasoš (putnik nakon skeniranja pasoš može zadržati),
 • dvije fotografije (dimenzije: 4,5 x 3,5 cm),
 • dvije fotokopije pasoša u boji (samo stranica na kojoj se nalazi fotografija sa ličnim podacima) i
 • „žuti karton“ dokaz o primljenoj vakcini protiv meningokoknog meningitisa ne stariji od pet godina (putnik nakon skeniranja karton može zadržati).

U slučaju da Ministarstvo za hadž i umru Saudijske Arabije prije početka procesa viziranja zatraži dodatne dokumente, Ured za hadž i umru će o tome pravovremeno informisati muftijstva/medžlise, koji će biti obavezni tražene dokumente pribaviti od budućih putnika na hadž i iste proslijediti Uredu.

U ovoj fazi, ovlašteni službenici medžlisa/muftijstva skeniraju tražene dokumente i asistiraju aplikantu pri popunjavanju obrazaca i izjava. Ovlašteni službenici, nakon skeniranja ne zadržavaju pasoše niti „žute kartone“.

Detaljna uputstva o uplatama, načinu i vremenu preuzimanja potrebnih dokumenata kao i načinu prosljeđivanja istih Uredu za hadž i umru, bit će pravovremeno objavljena.

Nakon što putnik preda gore spomenute dokumente dužan je i sljedeće:

 1. Upoznati se sa tekstom Izjave Aplikacijskog formulara za odlazak na hadž i istu potpisati,
 2. Upoznati se sa tekstom Izjave o prihvatanju uslova putovanja i Izjave o tačnosti podataka i garancije i iste potpisati,
 3. Potpisati obrazac za vizu Kraljevine Saudijske Arabije.

Putnici se na ovim dokumentima trebaju potpisati na način kao što su se potpisali u pasošu.

Ove dokumente će odgovorni u medžlisu isprintati, te nakon što ih putnik na hadž potpiše priložiti ostalim dokumentima.

Obavezni dokumenti:

 • Bosanskohercegovački pasoš sa rokom važenja najmanje do 31.01.2025.,
 • dvije kopije pasoša u boji – stranica na kojoj se nalazi fotografija sa ličnim podacima,
 • aplikacijski formular koji će službenik medžlisa isprintati, a putnik isti potpisati,
 • „žuti karton“ – potvrda o primljenoj vakcini protiv meningokoknog meningitisa (ACWY-135),
 • formular na arapskom jeziku,
 • Izjava o prihvatanju uslova putovanja na hadž i Izjave o tačnosti podataka i garancije, (potpisi moraju biti vjerni potpisu iz pasoša),
 • Izjava Aplikacijskog formulara za odlazak na hadž,
 • dvije fotografije putnika, u punom profilu (frontalno – glava u prvom planu) sa potpuno bijelom pozadinom, veličine kao za pasoš.

Proces prijavljivanja za hadž se odvija u medžlisima/muftijstvima.

Putnik na hadž snosi troškove vakcinacije.

Ured za hadž i umru ne obezbjeđuje putničko zdravstveno osiguranje. Putnici nisu dužni uraditi ljekarske preglede, s tim da svaki hadžija na sebe preuzima odgovornost obavljanja hadža bez dodatne pomoći Organizatora.

S obzirom na veliki broj zainteresiranih vjernika, koji žele putovati na hadž, prednost imaju osobe koje na hadž putuju prvi put.

U slučaju da je u određenom medžlisu broj osoba koje na hadž putuju prvi put manji od broja mjesta dodijeljenih tom medžlisu, preostala mjesta zauzimaju osobe sa prostora istog medžlisa, koje putuju drugi (treći, itd.) put, strogo poštujući vrijeme njihove prijave.

Proces prijavljivanja u medžlisima/muftijstvima počinje 23.10.2023. godine, a zatvara se 30.11.2023. godine.

U predviđenom periodu svi aplikanti imati će mogućnost popuniti aplikacijski formular bez obzira da li putuju ili ne putuju prvi put, s tim da će osobe koje putuju prvi put, nakon popunjavanja formulara u medžlis donijeti potrebne dokumente (ukoliko su unutar broja odobrenog medžlisu), a osobe koje putuju drugi (treći, itd.) put popunit će formular, a nakon isteka predviđenog roka (30.11.2023.) na traženje službenika, dostavit će tražene dokumente, ukoliko konkretni medžlis nije popunio predviđenu kvotu, i to redoslijedom prijava, odnosno popunjavanja aplikacije.

Prijavljivanje putnika u medžlis u kom ne žive je zabranjeno, a u slučaju da se neki putnik na takav način prijavi, isti će biti izbrisan sa spiska putnika medžlisa u kom je aplicirao.

Imajući u vidu da će aplikacijski formular za prijavljivanje za hadž 2025. godine biti otvoren za samostalno prijavljivanje (bez lozinke), medžlisi će dokinuti praksu sačinjavanja internih spiskova osoba koje žele putovati na hadž.

NAPOMENA ZA PUTNIKE IZ DIJASPORE

Putnici koji se prijavljuju iz dijaspore u rubrici „Muftijstvo“ biraju „Dijaspora“, a u rubrici „Medžlis/država“ biraju državu iz koje se prijavljuju.

Putnici iz dijaspore su također obavezni odabrati mjesto (sjedište muftijstva) gdje će preuzeti kofer.

Ured za hadž i umru Rijaseta Islamske zajednice u BiH